Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via www.henriekeskindermode.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Henrieke’s kindermode & meer.
2. Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Henrieke’s kindermode & meer is ingestemd.
3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en waarbij de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven.
4. Het doen van een bestelling houdt in dat de klant deze Algemene Voorwaarden aanvaardt
5. Onder “klant” wordt verstaan; iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Henrieke’s kindermode & meer in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
6. Henrieke’s kindermode & meer  behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
7. Henrieke’s kindermode & meer is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens van toepassing.

Producten/ overeenkomsten
1. De producten van Henrieke’s kindermode & meer zijn handgemaakt.
De stoffen zijn beperkt van voorraad. Indien een stof buiten voorraad is, wordt er contact opgenomen met de klant om een soortgelijke stof ter vervanging te gebruiken.
2. Henrieke’s kindermode & meer behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Henrieke’s kindermode & meer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Henrieke’s kindermode & meer gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als bewijs.
4. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Henrieke’s kindermode & meer garandeert echter niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding.

Prijs en betaling.
1. Alle door Henrieke’s kindermode & meer vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld.
3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
4. Henrieke’s kindermode & meer kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald;

  • Betaling via de website

6. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Levering
1. Henrieke’s kindermode & meer heeft de artikelen niet op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Via de mail wordt u op de hoogte gehouden van de verwachte levertijd.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel al betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
2. Indien een product niet meer aanwezig is dat door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer een soort gelijk product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
3. Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen dat op grond van enige overeenkomst aan Henrieke’s kindermode & meer verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op het moment dat de producten door Henrieke’s kindermode & meer aan de vervoerder is overgeleverd. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Henrieke’s kindermode & meer zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaan van redenen geschieden.

Ruilen en herroepingrecht
1. De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Henrieke’s kindermode & meer daarvan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering te laten weten. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Henrieke’s kindermode & meer de keuze het desbetreffende product tegen retournering te vervangen door een nieuwe product dan wel aan te passen of de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Garantie en aansprakelijkheid
1. Henrieke’s kindermode & meer geeft 1 maand garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Henrieke’s kindermode & meer.
2. Henrieke’s kindermode & meer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Henrieke’s kindermode & meer. Henrieke’s kindermode & meer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade of schade veroorzaakt door gebruik van de producten op andere manieren dan de gebruiksfunctie van het product.
3. Indien Henrieke’s kindermode & meer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product.

Overmacht
1. In geval van overmacht is Henrieke’s kindermode & meer niet gehouden haar verplichtingen naar de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan; elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer; brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt er onder overmacht verstaan; storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Intellectueel eigendom
1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van de weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Henrieke’s kindermode & meer.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merkrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten.
3. Het is de klant verboden wijzigingen en/ of verveelvoudigingen aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Henrieke’s kindermode & meer.

Persoonsgegevens
1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Henrieke’s kindermode & meer vertrouwelijk behandeld en gebruikt voor de volgende doeleinden;
• Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
2. Henrieke’s kindermode & meer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel en wetgeving in acht.
3. Henrieke’s kindermode & meer verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Diversen
1. Henrieke’s kindermode & meer is gevestigd te Bruchem, Kievitstraat 27,5314BR

2. Gelieve alle correspondentie te zenden aan Henrieke’s kindermode & meer, Kievitstraat 27, 5314BR te Bruchem, of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

3. Wanneer door Henrieke’s kindermode & meer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Henrieke’s kindermode & meer deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop